Chandan Yarta

Sri Sri Radha Shyamsundar and Sri Sri Gaur Nitai, Nerul, Navi Mumbai